Ubytovací řád

Vážení a milí hosté,

máme radost, že jste se rozhodli strávit čas, právě u nás.

Žádáme Vás, abyste věnovali pozornost níže uvedeným pokynům. Prosíme, abyste se jimi řídili a pomohli navodit klidnou a ničím nerušenou atmosféru Vašeho pobytu. 

V ubytovacím zařízení může být ubytován host, který je řádně přihlášen. Za tímto účelem předloží host po příchodu občanský průkaz nebo jiný platný doklad o totožnosti a zaplatí hotově dohodnutou finanční částku za pobyt (pokud nebylo domluveno jinak).

Nástup na ubytování je od 16.00 hod. V den odjezdu hosté vyklidí a opustí vilu do 10.00 hod. (pokud nebylo dohodnuto jinak).

Host užívá vilu pouze po sjednanou dobu a předá ji zpět ve stavu bez závad.

Ve všech prostorách ve vile se používá domácí obuv.

Při odchodu zavírejte dveře a okna, zamykejte hlavní vchod.

Ve vile může být ubytováno pouze tolik osob, kolik bylo předem nahlášeno. Přespávání nenahlášených osob není možné.

Při ztrátě klíče nebo jiném zneužití je host povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, pokud host nenahlásí ztrátu, bude tato věc řešena právnicky.

V pokoji nebo ostatních prostorách nesmí host bez souhlasu provozovatele přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické nebo jiné instalace.

Veškerá poškození na vybavení pokojů a případně další závady neprodleně nahlaste provozovateli. Provozovatel má právo vzniklou škodu vyčíslit a host je povinen škodu uhradit. Na pozdější reklamace nebude zřetel a zjištěná poškození budou hostovi fakturovaná k tíží. 

Používání venkovního bazénu a trampolíny je možno pouze na vlastní nebezpečí.

Ve všech prostorách platí zákaz používání vlastních elektrospotřebičů, toto se netýká el spotřebičů, sloužících k osobní hygieně.

Ve všech vnitřních prostorách je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.

Při používání venkovního grilu host dbá zvýšené opatrnosti. Gril smí obsluhovat pouze osoby starší 18 let.

V době od 22.00 do 7.00 hod. dodržujte noční klid.

Ubytovatel může před uplynutím ujednané doby  zrušit ubytování bez výpovědní doby, porušuje-li ubytovaný i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy, anebo dobré mravy.

Za dodržení tohoto ubytovacího řádu dětmi mladšími 15 let, zodpovídají rodiče, popř. jiné osoby, starší 18 let, se kterými jsou děti ubytovány.

Host smí mít jedno zvíře pouze po domluvě.

Udržujte pořádek a čistotu ve všech prostorách objektu a jeho přilehlém okolí.

Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení zodpovídá host v plném rozsahu. 

Za peníze, klenoty a jiné cennosti si host ručí sám a je povinen zabezpečit své věci, tak aby nedošlo k jejich zcizeni nebo poškození, včetně věcí zaparkovaných ve vozidlech.

Provozovatel nenese při běžném provozu za zodpovědnost na zdraví ubytovaných.  

Dodržujte ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že jej host poruší, má provozovatel právo od smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, a to bez náhrady. 

Ubytovací řád - zahrada

 • kapacita bazénu je 5 osob současně se koupajících.
 • Bez dozoru smějí bazén používat pouze osoby starší 18 let. Nosnost žebříku 100 kg.
 • Děti musí být v bazénu pod neustálým dohledem dospělých.
 • Je zakázáno do bazénu skákat, nebo si sedat na okraj bazénu.
 • ZAKÁZÁNO koupání při zapnutém filtračním zařízení. .Zákaz manipulace s elektrickým příslušenstvím.
 • Zákaz kouření v bazénu a vstupu domácích zvířat do bazénu.
 • Na trampolíně smí skákat pouze 1 osoba, bez obuvi. Určená dětem od 3 let. Max.váha 100 Kg/osoba.
 • Nutný dohled dospělé osoby.
 • Před skákáním uzavřete vstupní otvor v síti zipem.
 • Zákaz používání odrazové plochy, pokud je mokrá, nebo poškozená.
 • Psi mohou být ubytování pouze se souhlasem. Po celou dobu pobytu za psa ručí majitel. Cena za ubytování zvířat je účtována dle platného ceníku. Majitelé psů jsou povinni zabezpečit, aby psi nepobíhali volně venku bez dozoru a neohrožovali okolí. Majitel je rovněž povinen uklízet po svém psovi exkrementy. Ve vile jsou k dispozici igelitové pytlíky a venku popelnice.
 • Venčení na zahradě je přísně zakázáno! Majitel musí dbát, aby pes neznačkoval zahradní nábytek, rohy domu, fasády aj.

Nedodržením a nerespektováním řádu má právo provozovatel vzniklou škodu vyčíslit a host je povinen škodu uhradit. Za případné úrazy neručíme. Hosté jsou ubytování v soukromí bez dozoru a obsluhy.

Dodržujeme přísné hygienické podmínky a všichni hosté musí splňovat podmínky dané vládou. Za dodržení podmínky pro vstup do vily- negativni test, očkování nebo prodělaný Covid-19 si hosté ručí sami. V případě kontroly nese veškerou odpovědnost host a ne provozovatel ubytování.